SIRA          NO
VATANDAŞA               SUNULAN HİZMETİN                               ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN                 TAMAMLANMA   SÜRESİ                       (EN GEÇ SÜRE)
1
GİRİŞ ÇIKIŞ BELGESİ HAZIRLAMAK
1- Nüfus cüzdan aslı ve fotokopisi
2- Dilekçe
20 DAKİKA
2
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI
 
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre başvuru yapılan kişilere  bilgi verilme hizmetidir.
 
15-30 Gün
3
YİVSİZ AV TÜFEĞİ RUHSATI VERİLMESİ
1- Kaymakamlık havaleli dilekçe
2- Aile Hekimliği Doktor Raporu
3- 4 adet Fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş)
4- Maliyeye Harç Makbuzu
5- Yarım Kapak Dosya
6- Vergi borcu yoktur yazısı
7- Adli Sicil Kaydı
8- Parmak izi formu (Resmi yazı ile ilgili birimden parmak izi alınması sağlanacaktır)
9- Nüfus cüzdanının aslı.
3 Gün (Dosya İsteme Durumları Hariç)
4
YİVSİZ AV TÜFEĞİ DEVİR İŞLEMİ
1- Kaymakamlık havaleli dilekçe (Devir alacak ve devredecek şahıslardan istenir)
2- Yivsiz av tüfeği satış – devir formu (Silah ve patlayıcı maddeler bürosunca temin edilir)
3- Devredecek ve devralacak şahısların ruhsatname asılları.
4- 2 adet vesikalık fotoğraf (devir alacak şahıstan istenir)
5- Noter istek formu (Devredecek şahıs idaremizde ikamet etmiyorsa devralacak şahıstan istenir)
30 Dakika (Dosya İsteme Durumları Hariç)
5
SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLARA BİLDİRİM BELGESİ DÜZENLENMESİ
2- Adli sicil kaydı
3- Tabancaya ait fatura
1 Gün
6
PROTEKNİK MADDELERİN KULLANIMI (HAVAİ FİŞEK İZNİ)
1- Kaymakamlık makamından havaleli dilekçe
2- A sınıfı ateşleyici yeterlilik belgesi
3- Ateşleyicinin noterden onaylı taahhütnamesi
4- Nakilciye verilecek vekaletname ve nakilci taahhütnamesi
5- Tehlikeli madde zorunlu sorumluluk poliçesi aslı ve fotokopisi
1 Gün
7
RESMİ KURUMLARIN
SATTIĞI ARAÇLARIN
TESCİL İŞLEMLERİ
1- Araç sahibi veya adına düzenlenmiş yetki belgesine sahip olan kişilerin müracaatı
2- İhale Tutanağı ve Satış Yazısı
3- İlişik Kesme Belgesi(Vergi Dairesinden)
4- Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Alıcısı Adına Olması Zorunludur.)
5- Şoförler Odasından Alınan Araç Müracaat ve İşlem Formu ve Tescil Belgesi
6- Aracın Muayene Süresi Bitmiş ise Muayene Yapıldığına Dair belge
7- Sakınca yazısı (İlgili Trafik Şubesinden).
8- Resmi Plakalı araçlar ekonomik ömrünü doldurduğuna dair belge olmadan ve çekme İşlemi yapılmadan satış yapılamaz.
    (Belediyeler encümen kararı ile satış yapabilir.)
NOT: Araç tesciline esas belgelerin asılları görülecek)
30 DAKİKA
8
VERASET İNTİKALİ
YOLUYLA
YAPILACAK DEVİR
İŞLEMLERİ
1- Varisler veya adlarına düzenlenmiş yetki belgesine sahip olan kişilerin müracaatı veya varislerden birinin müracaatı.
2- İlişik Kesme Belgesi(Vergi Dairesinden)
3- Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Alıcısı Adına Olması Zorunludur.)
4- Şoförler Odasından Alınan Araç Müracaat ve İşlem Formu ve Tescil Belgesi
5- Aracın Muayene Süresi Bitmiş ise Muayene Yapıldığına Dair Belge
6- Veraset İntikal yönünden varislerin Adına Kaydının Yapılmasında Sakınca Yoktur Yazısı. (İlgili Vergi Dairesinden).
7- Yaşı Küçükler için Noterden Taahhütname
8- Varislerden birinin müracaatı ile bütün varisler adına tescil yapılabilir.
NOT: Araç tesciline esas belgelerin asılları görülecek)
45 DAKİKA
9
ŞİRKETLERİN
BİRLEŞTİRİLMESİ VE
ŞAHIS ADINA OLAN
ARAÇLARIN ŞİRKETE
AKTARILMASI İŞLEMİ
1- Şirket Müdürü veya adına düzenlenmiş yetki belgesine sahip olan kişilerin müracaatı.
2- İlişik Kesme Belgesi(Vergi Dairesinden)
3- Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Alıcısı Adına Olması Zorunludur.)
4- Şoförler Odasından Alınan Araç Müracaat ve İşlem Formu ve Tescil Belgesi
5- Aracın Muayene Süresi Bitmiş ise Muayene Yapıldığına Dair Belge
6- Şirketin Kurulduğuna Dair Ticaret Sicil Gazetesi Nüshası.
7- İlgili oda (Sanayi, Ticaret, Esnaf ve Sanatkârlar v.b.) sicil kayıt sureti
8- Şirket birleşmesinde veya şahsın sahip olduğu araç şirkete sermaye olarak verildiğinde;
    a)-Şirket Unvanı Anonim şirketi ise; Sermaye konusu aracın değerinin tespitine dair bilirkişi raporu ve mahkemenin bilirkişi atama kararı.
    b)-Şirket Unvanı Limitet ise; Bilirkişi Raporu ve Mahkeme Bilirkişi atama kararı veya yeminli mali müşavir raporu.
40 DAKİKA
 
SIRA          NO
VATANDAŞA               SUNULAN HİZMETİN                               ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN                 TAMAMLANMA   SÜRESİ                       (EN GEÇ SÜRE)
10
TAHDİTLİ (T,J ve C)
PLAKALARIN KASA
AKTARIM İŞLEMLER
1- Araç sahibi veya adına düzenlenmiş yetki belgesine sahip olan kişilerin müracaatı
2- Sahiplik belgesi (Noter satış senedi, fatura vb.)
3- İlişik Kesme belgesi vergi dairesinden
4- Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Alıcısı Adına Olması Zorunludur.)
5- Araç trafik tescil ve müracaat işlem formu çıkan araç için 4 adet yeni araç için iki adet ve Tescil Belgesi
6- Araç faturalı ise uygunluk belgesi
7- İlgili oda (Sanayi, Ticaret, Esnaf ve Sanatkârlar v.b.) sicil kayıt sureti ve Ticaret Sicil Gazetesi
8- Şoförler odasından yeni kayıt dosyası iki adet
9-Özel Tüketim vergisi ödeme belgesini aslı
10-Ticariye giren veya ticariden çıkan araçlar üzerinde bir tadilat söz konusu ise;
     a)-İlgili mühendislik tarafından çizilen proje ve ekleri
     b)-Tadilattan dolayı ÖTV farkı var ise ödeme belgesinin aslı
11-Doldurulmuş olan müracaat işlem formlarının muayene istasyonlarınca araçların kontrol edilerek onaylanması
12-Araç otobüs ise takoğraf faturası veya takoğraf taahhütnamesi
40 DAKİKA
11
ÜNVAN
DEĞİŞİKLİĞİNDE
YAPILACAK İŞLEMLER
1- Araç sahibi veya kanuni temsilcisinin müracaatı
2- İki adet araç Trafik Tescil ve Müracaat işlem formu
3- Unvan değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararının yayınlandığı ticaret sicil gazetesi
4- Yeni unvana göre Ticaret/Sanayi odası sicil kayıt sureti
5- Vergi Dairesinden yeni unvana göre düzenlenmiş belge
30 DAKİKA
12
MOTOR VE ŞASE
NUMARASININ
VERİLMESİ İŞLEMLERİ
1- Araç sahibi veya Kanuni temsilcisinin müracaatı
2- Motor-Şase numarasının bulunduğu bölge çürüme, yıpranma nedeniyle okunamıyor ise muayene istasyonunun tespiti üzerine Makine Mühendisleri
    odası veya üniversitelerin makine Mühendisliği bölümlerinden alınacak montaj tespit raporu
3- Değiştirilen motor hurda bir araçtan alınmış ise hurdaya çıkaran kişi ile yeni araç sahibi arasında noterlikçe düzenlenmiş motor satış sözleşmesi
4- Motor Vergi Barışı Kanunu kapsamında satışı yapılan bir motor ise Kriminal Polis Laboratuvarı ya da Üniversitelerin Makine Mühendisliği
    bölümlerinden alınacak expertiz raporu
5- Motor Türkiye’de üretilmiş yeni motor ise fabrika üretim belgesi ve fabrikadan araç sahibine kadar olan faturalar
6- Motor ithal ise gümrük giriş beyannamesi ve gümrükten çeken firmadan araç sahibine kadar olan faturalar.
 
40 DAKİKA
13
 
ZAYİİNDEN TESCİL BELGESİ DÜZENLENMESİ
1- Araç sahibi veya kanuni temsilcisinin müracaatı
2- Araç Trafik tescil müracaat ve işlem formu
3- Araç muayene yok ise yaptırılacaktır.
4-  Eşya Kayıp Projesine göre
1 SAAT
14
ZAYİİNDEN PLAKA
ÇIKARTILMASI
1- Plakanın çalınması durumunda mıntıka karakolunca düzenlenen müracaat tutanağı,
2- Plakanın kaybolması halinde dilekçe
3- Aracın Tescil belgesi
4- Araç sahibi veya kanuni temsilcisinin müracaatı.
5- Eşya Kayıp Projesine göre
40 DAKİKA
15
REHİN KOYMA İŞLEMİ
1- Araç sahibi veya kanuni temsilcisinin müracaatı
2- Rehin işlemine esas ilgili kurumun yazısı
BANKALAR KENDİSİ SİSTEME İŞLİYOR
16
REHİN KALDIRMA
İŞLEMİ
1- Araç Sahibi veya Kanuni Temsilcisinin Müracaatı
2- Elden Getirilen Rehin Kaldırma Yazıları için Noter Onayı
3- Yazı banka veya ilgili kurumlar tarafından gönderilirse iadeli taahhütlü olması ve imza sirkülerinin olması gerekir
4- On-line ortamında bankalar tarafından işlenen rehinler ilgili bankalarca kaldırılır. 
10 DAKİKA
17
ARAÇLARIN TRAFİKTEN
ÇEKİLMESİ
1- Araç sahibi veya kanuni temsilcisinin müracaatı
2- İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat işlem formu
3- Eski Tescil belgesi ve tescil plakaları ve müracaat dilekçesi
30 DAKİKA
18
HURDA İŞLEMLERİNDE
İSTENEN BELGELER
1- Araç sahibi veya kanuni temsilcisinin müracaatı
2- İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat işlem formu,
3- Tescil belgesi ve tescil plakaları,
4- Matbu hurda dilekçesi
5- İşlem yapılması için araç üzerinde takyidat (haciz, tedbir, takyidat v.s.) olmaması gerekir.
6- Yetkili Hurdacılar tarafından düzenlenmiş Hurda bertaraf formu
30 DAKİKA
19
ARAÇLARIN TRAFİĞE
ÇIKARTILMASI
1- Araç Sahibi veya Kanuni Temsilcisinin Müracaatı
2- İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu
3- Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
4- Aracın Teknik Muayenesi
30 DAKİKA
20
"A" GEÇİCİ TRAFİK
BELGESİ (1 YILLIK)
1- Araç sahibi veya kanuni temsilcisinin müracaatı
2- Her türlü Hukuki ve Mali Sorumluluğu kabul ettiklerini beyan eden dilekçe
3- İthal araçlar için Bakım, Onarım ve Servis Garantisi Yeterlilik Belgesi (Kuruluşun Faaliyet Gösterdiği Yerdeki Trafik Birimince)
4- Motorlu Araç Ticari faaliyet belgesi
5- Harç makbuzu
İLÇEMİZDE YETKİLİ BAYİİ OLMADIĞINDAN BÜROMUZCA VERİLEMİYOR
 
SIRA       NO
VATANDAŞA               SUNULAN HİZMETİN                               ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN                 TAMAMLANMA SÜRESİ                       (EN GEÇ SÜRE)
21
"B" GEÇİCİ TRAFİK
BELGESİ (30 Günlük)
1- Araç sahibi veya kanuni temsilcisinin müracaatı,
2- Dilekçe
2- Mali sorumluluk sigortası,
3- Taşıtalım vergisi alındı makbuzu,
4- Teknik muayene
İLÇEMİZDE YETKİLİ BAYİİ OLMADIĞINDAN BÜROMUZCA VERİLEMİYOR
22
"C" GEÇİCİ TRAFİK
BELGESİ (01-06
GÜNLÜK)
1- Dilekçe.
2- Mali sorumluluk sigortası.
3- Harç ve Dernek makbuzu.
4- Sahiplik belgesi.
5- İthal edilen araçlar için ithalat belgesi.
6- İhracat edilen araçlar için ihracat belgesi.
25 DAKİKA
23
NOTERLERCE DEVİR TESCİLİ YAPILAN  ARAÇLARIN BELGE DÖKÜMLERİ
 
1- Noterlerce devir tescili yapılan araç maliklerine verilen Geçici Tescil belgesi
2- Araçlara ait Mali sorumluluk sigortası
3- Araç sahiplerinin kendileri veya kanuni temsilcileri.
(15 gün içinde alınmayan araca ait belgeler PTT APS yolu ile araç maliklerinin adreslerine gönderilir.)
(01.02.2018 Tarihine kadar Noterler tarafından satışı yapılan araçların Tescil belgelerinin basımı)
20 DAKİKA
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
 
İlk Müracaat Yeri:                                                                                                                                            İkinci Müracaat Yeri
İsim      : Serkan ÜSTÜNDAĞ                                                                                                                          İsim            : Doğan DİNÇ
Unvan   : İlçe Emniyet Müdür V.                                                                                                                       Unvan            : Kaymakam
Telefon : 0 312 728 04 92                                                                                                                                Adres            : Güdül Kaymakamlığı