KAMU HİZMET
GÜDÜL İLÇE EMNİYET
SIRA          NO
VATANDAŞA               SUNULAN HİZMETİN                               ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN                 TAMAMLANMA   SÜRESİ                       (EN GEÇ SÜRE)
1
UMUMA MAHSUS PASAPORT MÜRACAATI
1- 2 adet 5x6 Biyometrik Fotoğraf
2- T.C Nüfus Cüzdanı aslı 
3- Pasaport harç bedeli Makbuzu
4- Pasaport Cüzdan Bedeli Makbuzu
20 DAKİKA
2
GİRİŞ ÇIKIŞ BELGESİ HAZIRLAMAK
1- Nüfus cüzdan aslı ve fotokopisi
2- Dilekçe
20 DAKİKA
3
PROTOKOL (PASAPORT BİLGİLERİ)BELGESİ DÜZENLEMEK
1- Nüfus cüzdan aslı ve fotokopisi
2- Dilekçe
20 DAKİKA
4
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI
 
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre başvuru yapılan kişilere  bilgi verilme hizmetidir.
 
15-30 Gün
5
YİVSİZ AV TÜFEĞİ RUHSATI VERİLMESİ
1- Kaymakamlık havaleli dilekçe
2- Aile Hekimliği Doktor Raporu
3- 4 adet Fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş)
4- Maliyeye Harç Makbuzu
5- Yarım Kapak Dosya
6- Vergi borcu yoktur yazısı
7- Adli Sicil Kaydı
8- Parmak izi formu (Resmi yazı ile ilgili birimden parmak izi alınması sağlanacaktır)
9- Nüfus cüzdanının aslı.
3 Gün (Dosya İsteme Durumları Hariç)
6
YİVSİZ AV TÜFEĞİ DEVİR İŞLEMİ
1- Kaymakamlık havaleli dilekçe (Devir alacak ve devredecek şahıslardan istenir)
2- Yivsiz av tüfeği satış – devir formu (Silah ve patlayıcı maddeler bürosunca temin edilir)
3- Devredecek ve devralacak şahısların ruhsatname asılları.
4- 2 adet vesikalık fotoğraf (devir alacak şahıstan istenir)
5- Noter istek formu (Devredecek şahıs idaremizde ikamet etmiyorsa devralacak şahıstan istenir)
30 Dakika (Dosya İsteme Durumları Hariç)
7
SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLARA BİLDİRİM BELGESİ DÜZENLENMESİ
2- Adli sicil kaydı
3- Tabancaya ait fatura
1 Gün
8
PROTEKNİK MADDELERİN KULLANIMI (HAVAİ FİŞEK İZNİ)
1- Kaymakamlık makamından havaleli dilekçe
2- A sınıfı ateşleyici yeterlilik belgesi
3- Ateşleyicinin noterden onaylı taahhütnamesi
4- Nakilciye verilecek vekaletname ve nakilci taahhütnamesi
5- Tehlikeli madde zorunlu sorumluluk poliçesi aslı ve fotokopisi
1 Gün
9
ARAÇLARIN ÜZERİNE
LOĞO İŞLENMESİ
1- Araç sahibi veya kanuni temsilcisinin müracaatı.
2- Muayene İstasyonundan Tespit.
3- Trafik, Tescil belgeleri. (tescilli araç ise).
4- İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat işlem formu (tescilli araç ise).
5- Bayi yetkili servis ve dağıtıcı şirket marka tescili bulunanlar sözleşme yapmadan 
    işletebilir,
6- Yukardaki belgelerin haricindekiler (noterden) taktikli sözleşme istenir.
20 DAKİKA
10
SATIŞ VE DEVİRLERDE
ARAÇLARIN TESCİL
İŞLEMİ
1- Araç sahibi veya adına düzenlenmiş yetki belgesine sahip olan kişilerin müracaatı
2- Noter Satış Senedi
3- İlgili vergi dairesinden ilişik kesme belgesi. (Noter satış senedinin arkasındaki fenni 
    muayene için alınmış belge ise yada süresi geçmiş ise)
4- Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Alıcısı Adına Olması Zorunludur.)
5- Şoförler Odasından Alınan Araç Müracaat ve İşlem Formu (2 adet)
6- Trafik ve Tescil Belgeleri
7- Aracın Muayene Süresi Bitmiş ise Muayene Yapıldığına Dair Belge
NOT: 01.05.2010 tarihinden önceki noter satışları için.
 
 
 
 
20 DAKİKA
 
 
11
SİVİL TOPLUM
ÖRGÜTLERİ İLE
MESLEK KURULUŞLARI
ADINA ARAÇ TESCİL
İŞLEMİ
1- Yönetim Kurulu Kararı ile Tescil Yapmaya Yetkili Kılınan Kişiye İlişkin Tescil
    Kuruluşuna Muhatap Yazısı ile birlikte Yetki verilmiş kişi veya kişiler
2- İlişik Kesme Belgesi(Vergi Dairesinden)
3- Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Alıcısı Adına Olması Zorunludur.)
4- Şoförler Odasından Alınan Araç Müracaat ve İşlem Formu
5- Trafik ve Tescil Belgeleri
6- Aracın Muayene Süresi Bitmiş ise Muayene Yapıldığına Dair Belge
7- Yönetim Kurulu Kararı
8- Kamuya Yararlı Dernek Olduğuna Dair Bakanlar Kurulu Kararı Bulunan ve 
    Başbakanlıkça lüzumlu görülen dernek ve Vakıfların Plakaları Resmi olacaktır.
45 DAKİKA
12
 
ŞİRKETLERİN
BİRLEŞTİRİLMESİ VE
ŞAHIS ADINA OLAN
ARAÇLARIN ŞİRKETE
AKTARILMASI İŞLEMİ
1- Şirket Müdürü veya adına düzenlenmiş yetki belgesine sahip olan kişilerin müracaatı.
2- İlişik Kesme Belgesi(Vergi Dairesinden)
3- Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Alıcısı Adına Olması Zorunludur.)
4- Şoförler Odasından Alınan Araç Müracaat ve İşlem Formu
5- Trafik ve Tescil Belgeleri
6- Aracın Muayene Süresi Bitmiş ise Muayene Yapıldığına Dair Belge
7- Şirketin Kurulduğuna Dair Ticaret Sicil Gazetesi Nüshası.
8- İlgili oda (Sanayi, Ticaret, Esnaf ve Sanatkârlar v.b.) sicil kayıt sureti
9- Şirket birleşmesinde veya şahsın sahip olduğu araç şirkete sermaye olarak verildiğinde;
    a-Şirket Unvanı Anonim şirketi ise; Sermaye konusu aracın değerinin tespitine dair
       bilirkişi raporu ve mahkemenin bilirkişi atama kararı.
    b-Şirket Unvanı Limitet ise; Bilirkişi Raporu ve Mahkeme Bilirkişi atama kararı veya
       yeminli mali müşavir raporu.
40 DAKİKA
 
 
 
 
 
 
STANDARTLARI
MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET
SIRA          NO
VATANDAŞA               SUNULAN HİZMETİN                               ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN                 TAMAMLANMA   SÜRESİ                       (EN GEÇ SÜRE)
13
TAHDİTLİ (T,J ve C)
PLAKALARIN KASA
AKTARIM İŞLEMLER
1- Araç sahibi veya adına düzenlenmiş yetki belgesine sahip olan kişilerin müracaatı
2- Sahiplik belgesi (Noter satış senedi, fatura vb.)
3- İlişik Kesme belgesi vergi dairesinden
4- Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Alıcısı Adına Olması Zorunludur.)
5- Araç trafik tescil ve müracaat işlem formu çıkan araç için 4 adet yeni araç için iki adet
6- Trafik ve Tescil belgesi
7- Araç faturalı ise uygunluk belgesi
8- İlgili oda (Sanayi, Ticaret, Esnaf ve Sanatkârlar v.b.) sicil kayıt sureti ve Ticaret
    Sicil Gazetesi
9- Şoförler odasından yeni kayıt dosyası iki adet
10-Özel Tüketim vergisi ödeme belgesini aslı
11-Ticariye giren veya ticariden çıkan araçlar üzerinde bir tadilat söz konusu ise;
    a)İlgili mühendislik tarafından çizilen proje ve ekleri
    b)Tadilattan dolayı ÖTV farkı var ise ödeme belgesinin aslı
12-Doldurulmuş olan müracaat işlem formlarının muayene istasyonlarınca araçların kontrol
     edilerek onaylanması
13-Araç otobüs ise takoğraf faturası veya takoğraf taahhütnamesi
14-Nakil araçlarda ilgili trafik kuruluşundan sakınca cevap yazısı
1 SAAT
14
ARAÇLARDA LPG
DÖNÜŞÜMÜNÜN
İŞLENMESİ İŞLEMLERİ
1- Araç sahibi veya kanuni temsilcisinin müracaatı
2- İki adet araç Trafik Tescil ve Müracaat işlem formu
3- Montajı yapan firmaca verilen fatura.
4- Montaj tespit raporu
5- Muayene Kontrol ve Karayolu Uygunluk Belgesi.
6- Mühendis yetki belgesi
7- Aracın özel ve Teknik muayenesi
40 DAKİKA
15
ÜNVAN
DEĞİŞİKLİĞİNDE
YAPILACAK İŞLEMLER
1- Araç sahibi veya kanuni temsilcisinin müracaatı
2- İki adet araç Trafik Tescil ve Müracaat işlem formu
3- Unvan değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararının yayınlandığı ticaret sicil gazetesi
4- Yeni unvana göre Ticaret/Sanayi odası sicil kayıt sureti
5- Vergi Dairesinden yeni unvana göre düzenlenmiş belge
30 DAKİKA
16
MOTOR VE ŞASE
NUMARASININ
VERİLMESİ İŞLEMLERİ
1- Araç sahibi veya Kanuni temsilcisinin müracaatı
2- Motor-Şase numarasının bulunduğu bölge çürüme, yıpranma nedeniyle okunamıyor ise muayene istasyonunun tespiti üzerine Makine Mühendisleri odası veya üniversitelerin  makine Mühendisliği bölümlerinden alınacak montaj tespit raporu
3- Değiştirilen motor hurda bir araçtan alınmış ise hurdaya çıkaran kişi ile yeni araç sahibi arasında noterlikçe düzenlenmiş motor satış sözleşmesi
4- Motor Vergi Barışı Kanunu kapsamında satışı yapılan bir motor ise Kriminal Polis   Laboratuvarı ya da Üniversitelerin Makine Mühendisliği bölümlerinden alınacak    expertiz raporu
5- Motor Türkiye’de üretilmiş yeni motor ise fabrika üretim belgesi ve fabrikadan araç sahibine kadar olan faturalar
6- Motor ithal ise gümrük giriş beyannamesi ve gümrükten çeken firmadan araç    sahibine  kadar olan faturalar.
2 SAAT
17
TADİLAT
1- Araç sahibi veya kanuni temsilcisinin müracaatı.
2- İki adet araç Trafik Tescil ve Müracaat işlem formu
3- Karayolları Araç Muayene istasyonundan tespiti.
4- Teknik belge
5- Mühendis yetki belgesi
6- Aracın özel ve teknik muayenesi
7- Tadilat nedeni ile ÖTV farkı var ise ödendi belgesi
30 DAKİKA
18
 
ZAYİİNDEN TRAFİK VE TESCİL BELGESİ DÜZENLENMESİ
 
1- Araç sahibi veya kanuni temsilcisinin müracaatı
2- Araç Trafik tescil müracaat ve işlem formu
3- Trafik belgesi zayii ise araç muayene İstasyonunda muayene yaptırılacaktır.
4-  Eşya Kayıp Projesine göre
1 SAAT
19
ZAYİİNDEN PLAKA
ÇIKARTILMASI
1- Plakanın çalınması durumunda mıntıka karakolunca düzenlenen müracaat tutanağı,
2- Plakanın kaybolması halinde dilekçe
3- Aracın Tescil ve Trafik belgeleri
4- Araç sahibi veya kanuni temsilcisinin müracaatı.
5- Eşya Kayıp Projesine göre
1 SAAT
20
REHİN KOYMA İŞLEMİ
1- Araç sahibi veya kanuni temsilcisinin müracaatı
2- Rehin işlemine esas banka yazısı
BANKALAR KENDİSİ SİSTEME İŞLİYOR
21
REHİN KALDIRMA
İŞLEMİ
1- Araç Sahibi veya Kanuni Temsilcisinin Müracaatı
2- Elden Getirilen Rehin Kaldırma Yazıları için Noter Onayı
3- Yazı banka tarafından gönderilirse iadeli taahhütlü olması ve imza sirkülerinin
    olması gerekir
10 DAKİKA
22
ARAÇLARIN TRAFİKTEN
ÇEKİLMESİ
1- Araç sahibi veya kanuni temsilcisinin müracaatı
2- İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat işlem formu
3- Vergi dairesinden ilişik kesme belgesi
4- Eski Trafik, Tescil belgeleri ve tescil plakaları ve müracaat dilekçesi
30 DAKİKA
23
HURDA İŞLEMLERİNDE
İSTENEN BELGELER
1- Araç sahibi veya kanuni temsilcisinin müracaatı
2- İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat işlem formu,
3- Vergi dairesinden ilişik kesme belgesi
4- Trafik, Tescil belgeleri ve tescil plakaları,
5- Matbu hurda dilekçesi
6- İşlem yapılması için araç üzerinde takyidat (haciz, tedbir, takyidat v.s.) olmaması gerekir.
7- Yetkili Hurdacılar tarafından düzenlenmiş Hurda bertaraf formu
30 DAKİKA
 
 
 
TABLOSU
STANDARTLARI
SIRA       NO
VATANDAŞA               SUNULAN HİZMETİN                               ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN                 TAMAMLANMA SÜRESİ                       (EN GEÇ SÜRE)
24
ARAÇLARDA RENK
DEĞİŞİKLİĞİ
1- Araç sahibi veya kanuni temsilcisinin müracaatı
2- Değişikliğin muayene istasyonu tarafından tespiti
3- Araç boya faturası
30 DAKİKA
25
ARAÇLARIN TRAFİĞE
ÇIKARTILMASI
1- Araç Sahibi veya Kanuni Temsilcisinin Müracaatı
2- İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu
3- Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
4- Aracın Teknik Muayenesi
30 DAKİKA
26
TAKAGROF TAKTIRMA
VE İŞLETME
1- Araç sahibi veya kanuni temsilcisinin müracaatı
2- Takograf faturası
3- Araç muayene istasyonundan tespit
30 DAKİKA
27
"A" GEÇİCİ TRAFİK
BELGESİ (1 YILLIK)
1- Araç sahibi veya kanuni temsilcisinin müracaatı
2- Her türlü Hukuki ve Mali Sorumluluğu kabul ettiklerini beyan eden dilekçe
3- İthal araçlar için Bakım, Onarım ve Servis Garantisi Yeterlilik Belgesi
4- Motorlu Araç Ticari faaliyet belgesi
5- Harç makbuzu
İLÇEMİZDE YETKİLİ BAYİİ OLMADIĞINDAN BÜROMUZCA VERİLEMİYOR
28
"B" GEÇİCİ TRAFİK
BELGESİ (30 Günlük)
1- Araç sahibi veya kanuni temsilcisinin müracaatı,
2- Dilekçe
2- Mali sorumluluk sigortası,
3- Taşıtalım vergisi alında makbuzu,
4- Teknik muayene.
İLÇEMİZDE YETKİLİ BAYİİ OLMADIĞINDAN BÜROMUZCA VERİLEMİYOR
29
"C" GEÇİCİ TRAFİK
BELGESİ (01-06
GÜNLÜK)
1- Dilekçe.
2- Mali sorumluluk sigortası.
3- Harç ve Dernek makbuzu.
4- Sahiplik belgesi.
5- İthal edilen araçlar için ithalat belgesi.
6- İhracat edilen araçlar için ihracat belgesi.
25 DAKİKA
30
SÜRÜCÜ
KURSLARINDAN
ALINAN
SERTİFAKALARIN
SÜRÜCÜ BELGESİNE
DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
 1- Şahsın bizzat müracaatı gerekmektedir.
 2- Şoförler ve Otomobilciler federasyonundan alınan dosya.
 3- Sağlık raporunun aslı.
 4- Sabıka kaydının aslı.
 5- Diplomanın veya Öğrenim belgesinin sürücü kursundan onaylı örneği.
 6- Motorlu taşıt sürücü sertifikasının aslı.
 7- 3 adet fotoğraf.
 8- Nüfus cüzdanını aslı ve fotokopisi.
 9- Motorlu Taşıt Sürücüleri kursuna müracaat formu.
10-Motorlu Taşıt Sürücü belgesi müracaat formu (EK-18).
11-Maliye veznesinden sınıfına göre harç makbuzu.
12-Kan grubu belgesi ( Kan grubunu bilenler için gerek yoktur).
13-a) A1,A2,F,H sınıfı sürücü belgeleri için 17 Yaşında olması.
     b) B ve G sınıfı sürücü belgeleri için 18 Yaşında olması.
     c) C,D ve E sınıfı sürücü belgeler için 22 Yaşında olması.
14-Parmak izi alınması (daha önce parmak izi alınmış ise Parmak İzinin Fotokopisi, alınmamış ise ilgili birimden parmak izi aldırılması sağlanır.)
30 DAKİKA
31
YIPRANAN VE ZAYİİ
OLAN SÜRÜCÜ
BELGESİ ÇIKARTMADA
İSTENEN BELGELER
1- Şahsın Bizzat müracaatı
2- 3 adet fotoğraf
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi ve aslı
4- Kan grubu belgesi ( Kan grubunu bilenler için gerek yoktur)
5- Sürücü Belgesinde Pol-net ile uyumsuzluk görülürse kayıtlı olduğu yerden doğruluğu
    teyit edilir.
20 DAKİKA
32
DIŞ ÜLKELERDEN
ALINAN SÜRÜCÜ
BELGELERİNİN
DEĞİŞTİRİLMESİ
1- Şahsın bizzat müracaatı.
2- Şoförler ve Otomobilciler federasyonundan alınan dosya.
3- Maliye veznesinden sınıfına göre harç makbuzu.
4- Yabancı sürücü belgesinin noter, elçilik veya konsolosluklardan onaylı Türkçe tercümesi.
5- Sağlık raporu.
6- Sabıka kaydı,
7- 4 adet fotoğraf,
8- T.C. Vatandaşı ise nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
9- Yabancı ise İkametgâh teskeresinin asıl ve fotokopisi,
10- Ülkemizde karşılığı bulunmayan sürücü belgeleri ilgili ülke ile yazışmaya tabidir.
ULUSLARARASI ANLAŞMALI BELGELER 40 DAKİKA İÇİNDE, ANLAŞMA HARİCİNDEKİ BELGELER ÜLKE İLE YAPILAN YAZIŞMA SONUCUNDA
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
 
İlk Müracaat Yeri:                                                                                                                                           İkinci Müracaat Yeri
İsim      : Ahmet DEMİRCAN                                                                                                                          İsim            : İsmail ÖZKAN
Unvan   : İlçe Emniyet Müdürü                                                                                                                        Unvan            : Kaymakam
Telefon : 0 312 728 04 92                                                                                                                                Adres            : Güdül Kaymakamlığı